Skip to main content

element4 logo
Instrukcja użytkowania i montażu kominka Summum 140 Front/Corner/3S/4S/RD

summum 140 doku

 

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiarowanie

Summum 140 Front

Modore 140 doc

 

Summum 140 Corner

bidore 140 doc

Summum 140 3S

trisore 140 doc

Summum 140 RD

 lucius 140 doc

Summum 140 4S

 summum 140 4s doc

 

PARAMETRY

 Summum 140 Front/Corner3S
Kategoria gazu I2E I3B/P
Ciśnienie (mbar) 20 37
Nominalna Moc Wejściowa (kW) 23 23
Klasa Wydajności A A
Palnik Płomienia Kontrolnego 440-1650-312 440-1350-271
Maksymalne Zużycie Gazu (max.m3/h; kg/h) 2,0 0,8
Ciśnienie Palnika (mbar-max) 7,0 28,0
Symbol Dyszy 360 (x2), 280 (x2), 360 (x1) 160 (x4), 120 (x1)
Klasa NOX 5 5

Ta instrukcja powinna pozostać u Klienta.

Informacje ogólne

To urządzenie nie może być jedynym źródłem ogrzewania w domu.

UWAGA – KOMORA PALENISKA POWINNA BYĆ OTWIERANA I SERWISOWANA TYLKO PRZEZ UPRAWNIONEGO INSTALATORA URZĄDZEŃ GAZOWYCH

Przed zainstalowaniem i użyciem kominka proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku awarii kominka zawsze proszę podawać jego model i numer seryjny. Dokument zakupu stanowi gwarancję do reklamacji.

Kominek musi być instalowany przez uprawnionego instalatora w zgodzie z lokalnymi przepisami. Instalator powinien sprawdzić szczelność przewodów doprowadzających gaz i szczelność systemu odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania. System odprowadzenia spalin musi być wykonany zgodnie z lokalnymi przepisami. Kominek jest urządzeniem gazowym z zamkniętą komorą spalania o stałej lokalizacji, bez wyciągu, o stratach kominowych większych, niż 17%. Spaliny niekondensujące.

Kominek gazowy nagrzewa się podczas pracy. Ogień wewnątrz kominka wydziela silne promieniowanie cieplne. W czasie pracy kominka powierzchnia szyby bardzo się nagrzewa i dotykanie jej grozi poparzeniem. Dlatego też należy zadbać o bezpieczeństwo przebywających w pobliżu dzieci i osób nieświadomych tego. Kominka nie wolno umieszczać na lub obok palnych materiałów.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Palenisko kominka wyłożone jest ceramiczną imitacją, która wykonana jest z ogniotrwałych włókien. Mogą one powodować podrażnienie oczu, skóry i dróg oddechowych. Dlatego też przy manipulowaniu tymi elementami zalecamy użycie odkurzacza z filtrem HEPA w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń w otoczeniu kominka. Wymieniając jakiekolwiek ceramiczne elementy wyłożenia paleniska zalecamy, aby usunięte elementy umieścić w polietylenowych torbach z napisem „Odpady z ogniotrwałych włókien ceramicznych”. Nie są to materiały niebezpieczne dla zdrowia i nie wymagają specjalnego sposobu utylizacji.

Kominek wyposażony jest w zabezpieczenie w postaci stałego płomienia kontrolnego, który umieszczony jest w przedniej części paleniska. Nie wymaga on wstępnego ustawienia przez instalatora. Nie należy go odłączać a przy konieczności wymiany należy używać tylko oryginalnych części. Po zakończeniu pracy kominek należy całkowicie wyłączyć (łącznie z płomieniem kontrolnym). Zaoszczędzi to gaz i zabezpieczy palenisko przed korozją.

To urządzenie jest przystosowane zarówno do gazu ziemnego jak i LPG. Po zakupie może być zasilane tylko jednym z tych typów gazów – wyspecyfikowanym na tabliczce znamionowej. Aby zmienić typ gazu proszę skontaktować się z Instalatorem odpowiedzialnym za instalację tego urządzenia.

To urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane aby spełnić standardy użyteczności, wydajności i bezpieczeństwa. Powinien zostać zainstalowany przez certyfikowanego instalatora urządzeń gazowych zgodnie z niniejszą instrukcją oraz lokalnymi przepisami budowlanymi. Instalator powinien zapoznać Państwa z zasadami bezpiecznego użytkowania kominka oraz umieścić tabliczkę znamionową urządzenia w dostępnym miejscu.

Ten kominek został zaprojektowany jako wydajne urządzenie grzewcze. Z tego powodu wszystkie jego elementy – za wyjątkiem sterowania – nagrzewają się podczas pracy i nie powinny być dotykane.

Szyba i rama urządzenia chronią przed bezpośrednim działaniem ognia. Nie chronią natomiast przed oparzeniem. Powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne.

Ciepło oddawane przez to urządzenie może wpłynąć na znajdujące się w jego pobliżu materiały. Zasłony nie powinny być umieszczane bliżej, niż 30 cm od kominka.

To urządzenie nie jest zaprojektowane jako suszarka i nie należy go używać w tym celu. Ubrania i inne łatwopalne artykuły umieszczone bliżej, niż 30 cm od kominka mogą ulec zniszczeniu.

To urządzenie powinno być instalowane i użytkowane zgodnie z lokalnymi przepisami kraju instalacji.

Przed instalacją należy się upewnić, że jest ono przystosowane do typu gazu (rodzaju i ciśnienia), którym będzie zasilane. Typ gazu urządzenia jest zaznaczony na jego tabliczce znamionowej.

Dzięki termo-elektrycznemu płomieniowi kontrolnemu urządzenie jest w pełni zabezpieczone przed nieprzewidzianym wydostaniem się gazu z głównego palnika.

Ceramiczne elementy wypełniające palenisko nie powinny przesłaniać płomienia kontrolnego. Należy upewnić się, że płomień kontrolny pali się swobodnie nad głównym palnikiem. Tylko dzięki temu zapewnimy prawidłowe zapalanie się głównego palnika. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Aby zapewnić bezpiecznie funkcjonowanie kominka poninien on być corocznie serwisowany przez uprawnionego serwisanta. Corocznie należy również sprawdzić system odprowadzenia spalin i terminal powietrzno-spalinowy.

Urządzenia nie należy uruchamiać jeśli jego szyba bądź panele są pęknięte, otwarte lub wyjęte.

Uwaga:  Ponieważ urządzenie jest źródłem ciepła powoduje ono cyrkulację powietrza. Z tego powodu nie powinno być używane bezpośrednio po zakończeniu budowy lub remontu domu. Naturalna cyrkulacja powietrza spowoduje że wilgoć, lotne składniki farb i materiałów budowlanych oraz pyły będą się osadzały na chłodnych powierzchniach kominka.

Bezpośrednio po dostarczeniu kominka proszę sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia szkód należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i poinformować o tym Państwa dostawcę.

Pierwsze rozpalenie

Kominek pokryty jest warstwą farby odpornej na wysoką temperaturę. Przy pierwszym rozpaleniu wypala się ona dając nieprzyjemny zapach. Nie jest to niebezpieczne. Aby przyśpieszyć ten proces włącz Kominek na kilka godzin ustawiając płomienie na maksymalny ogień. Po pierwszym rozpaleniu na wewnętrznej stronie szyby może się pojawić lekki osad będący produktem wypalania się farby. Należy go usunąć odpowiednim środkiem do czyszczenia Kominków.

Konserwacja

Jeśli z jakiegoś powodu płomień kontrolny zgaśnie, należy odczekać 5 minut przed ponownym uruchomieniem kominka.

Urządzenie nie może być uruchamiane bez założonej frontowej szyby.

Nie jest dozwolone umieszczanie palnych materiałów na ceramicznych elementach wypełniających palenisko.

Ułożenie ceramicznych elementów wypełniających palenisko nie powinno być zmieniane.

W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać łatwopalnych materiałów (nylonowe ubrania, palne płyny).

Należy się upewnić, że przebywające w pobliżu dzieci lub inne osoby nieświadome działania kominka są nadzorowane kiedy Kominek jest włączony.

Aby chronić w/w osoby przed oparzeniami należy używać kominkowych ekranów ochronnych.

Unikaj czynników, które mogą powodować zanieczyszczenie powietrza kurzem, pyłem i sadzą.

Regularnie odkurzaj pomieszczenie, w którym znajduje się kominek.

Jeśli szyba pęknie powinna zostać niezwłocznie wymieniona przed ponownym rozpaleniem kominka.

Jeśli na kominek rozleje się jakiś płyn, to należy kominek niezwłocznie wyłączyć, a po wystygnięciu wyczyścić. Do czyszczenie nigdy nie używaj środków, które mogą spowodować zarysowanie, albo środka do czyszczenia kominków. Używaj jedynie suchej, czystej szmatki. W razie konieczności Twój lokalny dostawca będzie mógł zaopatrzyć Cię w odporny na temperaturę lakier.

Ważne wskazówki przy ogrzewaniu gazowym lub opalaniu drewnem.

Zapobiegnij przebarwieniu ścian i sufitu!
W powietrzu każdego pomieszczenia mieszkalnego znajduje się kurz i pył. Nawet, jeśli jest ono codziennie odkurzane! Jest to dobrze widoczne patrząc pod słońce. Ogrzewając pomieszczenie powodujemy ruch konwekcyjny powietrza a zarazem drobnych cząstek w nim zawartych. Jeśli powietrze w pomieszczeniu zawiera dużą ilość takich cząstek, ich ruch spowoduje przebarwienia ścian i sufitu!

Jak można tego uniknąć?

 • W nowych budynkach odczekaj, co najmniej 6 tygodni zanim zaczniesz palić w kominku.
 • Wilgoć budowlana musi zupełnie zniknąć z podłogi, ścian i sufitu.
 • Pomieszczenie, w którym znajduje się kominek musi być dobrze wentylowane.
 • Należy zapewnić odpowiednią wentylację zgodną z lokalnymi przepisami budowlanymi.
 • Należy ograniczyć używanie świec, lamp olejowych czy innych elementów powodujących powstawanie cząstek sadzy. Otwór otwartego paleniska powinien być jak najmniejszy.

System zdalnego sterowania RCE GV60

To urządzenie jest wyposażone w system zdalnego sterowania – pilot i odbiornik sygnału – umożliwiające włączanie i wyłączanie kominka oraz zmianę wielkości płomienia. Pilot i odbiornik sygnału są zasilane bateryjnie. Przy normalnym użytkowaniu żywotność baterii wynosi ok. 1 rok. Opcjonalnie do zasilania odbiornika sygnału można użyć zasilacza (nie dołączonego w zestawie).

Ustawienie wyświetlacza

nowy pilot display

 

USTAWIENIE STOPNI CELSIUSZA LUB FAHRENHEITA

pilot zmiana czasu

Aby zmienić między °C a °F naciśnij jednocześnie klawisze pilot stopi pilot klepsydra.

UWAGA: Zmiana na °F zmieni jednocześnie zegar na 12 – godzinny. Zmiana na °C zmieni jednocześnie zegar na 24 – godzinny.

 

USTAWIENIE CZASU

pilot ustawienie czasu

Naciśnij jednocześnie klawisze strzalka up i strzalka down. Miga wyświetlanie godzin.

Aby ustawić godzinę naciśnij strzalka up lub strzalka down.

Naciśnij jednocześnie klawiszestrzalka up i strzalka down. Miga wyświetlanie minut.

Aby ustawić minuty naciśnijstrzalka up lub strzalka down.

Aby potwierdzić naciśnij jednocześnie klawisze strzalka up i strzalka down. lub poczekaj.

 

TRYBY PRACY

pilot tryb pracy

Wprowadź tryb pracy

Naciśnij klawisz wybranego trybu pracy:

tryb pracy

 

Wyjście z trybu pracy

 1. Naciśnij ponownie ten sam klawisz trybu pracy aby przejść do trybu ręcznego.
 1. Naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down aby przejść do trybu ręcznego.
 1. Naciśnij klawisz innego trybu pracy aby przejść do niego.

 

Tryb Termostatyczny

pilot tryb pracy termo

Mierzona jest temperatura pomieszczenia i porównywana z nastawioną temperaturą.

Wielkość płomieni jest automatycznie dostosowywana aby uzyskać nastawioną temperaturę.

 

Tryb Programowy

pilot tryb pracy program

Każdy z 2 dostępnych programów może być ustawiony do włączania i wyłączania o określonym czasie przy ustalonej temperaturze.

 

Tryb Eco

pilot tryb pracy eco

Wielkość płomieni zmienia się między dużymi i małymi zależnie od temperatury pomieszczenia w powiązaniu z ustawioną temperaturą. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest niższa od ustawionej temperatury, wtedy płomienie pozostają większe przez dłuższy czas. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest wyższa od ustawionej, wtedy płomienie pozostają niższe przez dłuższy czas. Jeden cykl zajmuje około 40 minut.

 

 

TRYB RĘCZNY (PILOT)

UWAGA – PRZED URUCHOMIENIEM

 – Upewnij się, że pokrętło MANUAL na zaworze GV60 jest w pozycji ON, (do końca w stronę przeciwną do wskazówek zegara).

 – Przełącz przełącznik I/0 (jeżeli znajduje się w zestawie) na “I”.

 

WŁĄCZANIE KOMINKA

UWAGA – Przy uruchamianiu kominka pokrętło wielkości płomienia automatycznie ustawia się na maksimum.

Obsługa pilota jednym klawiszem (Domyślne ustawienie)

pilot wlaczanie

Przyciśnij klawisz pilot stop aż usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe i wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzi rozpoczęcie uruchamiania kominka; zwolnij klawisz.

Gaz do palnika głównego zaczyna płynąć po potwierdzeniu obecności płomienia kontrolnego.

Pilot przechodzi automatycznie do trybu ręcznego po rozpaleniu głównego palnika (wersja CSA, wersja CE).

 

UWAGA – Aby zmienić z obsługi jednym klawiszem na obsługę dwoma klawiszami należy nacisnąć klawisz pilot stop przez 16 sekund bezpośrednio po zainstalowaniu baterii. Wyświetla się ON i miga 1. Po dokonaniu zmiany zamiast 1 pokazuje się 2.

 

Obsługa pilota dwoma klawiszami

Naciśnij jednocześnie klawisze pilot stop i strzalka up i trzymaj przyciśnięte, aż usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe i wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzi rozpoczęcie uruchamiania kominka; zwolnij klawisze.

Gaz do palnika głównego zaczyna płynąć po potwierdzeniu obecności płomienia kontrolnego.

Pilot przechodzi automatycznie do trybu ręcznego po rozpaleniu głównego palnika (wersja CSA, wersja CE).

 

UWAGA – Aby zmienić z obsługi dwoma klawiszami na obsługę jednym klawiszem należy nacisnąć klawisz pilot stop przez 16 sekund bezpośrednio po zainstalowaniu baterii. Wyświetla się ON i miga 2. Po dokonaniu zmiany zamiast 2 pokazuje się 1.

 

UWAGA – Jeżeli po kilku próbach rozpalenia płomień kontrolny gaśnie, przekręć główny zawór do pozycji  OFF, zakręć zawór doprowadzający gaz i wezwij serwis.

 

TRYB WSTRZYMANIA PRACY (PŁOMIEŃ KONTROLNY)

pilot off

Pilot

Naciśnij i przytrzymaj klawisz strzalka down aby przejść do trybu płomienia kontrolnego.

 

WYŁĄCZANIE

Pilot

Naciśnij klawisz pilot stop aby wyłączyć.

UWAGA: Aby włączyć ponownie należy odczekać ok. 60 sekund.

 

USTAWIENIE WIELKOŚCI PŁOMIENIA

pilot wielkosc

Pilot

Aby zwiększyć płomień przyciśnij i przytrzymaj klawisz strzalka up.

Aby zmniejszyć płomień (lub przejść do trybu płomienia kontrolnego), przyciśnij i przytrzymaj klawisz strzalka down.

 

MINIMALNY PŁOMIEŃ I MAKSYMALNY PŁOMIEŃ

pilot hi lo

Aby ustawić płomień na minimum naciśnij 2 razy klawisz strzalka down. Na wyświetlaczu pojawi się “LO”.

Aby ustawić płomień na maksimum naciśnij 2 razy klawisz strzalka up. Na wyświetlaczu pojawi się “HI”.

UWAGA: Płomień zmieni się na maksymalny zanim przejdzie na minimum.

 

 

TRYB TERMOSTATYCZNY

pilot tryb termo

WŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz termo. Na krótko wyświetli się ikonka trybu termostatycznego i temperatura pomieszczenia.

 

WYŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz termo.

Naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down aby przejść do Trybu Ręcznego.

Naciśnij klawisz klawisz czasowy aby przejść do Trybu Odliczania Czasowego.

Naciśnij klawisz klawisz eco aby przejść do Trybu Eco.

 

USTAWIENIA

Naciśnij klawisz klawisz termo i trzymaj przyciśnięty aż pojawi się ikonka Trybu Termostatycznego, miga temperatura.

Aby zmienić ustawioną temperaturę naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz termo lub poczekaj.

 

ODLICZANIE CZASOWE

pilot tryb czas

WŁĄCZANIE/USTAWIANIE

Naciśnij i przytrzymaj klawisz klawisz czasowy aż wyświetli się ikonka klepsydry i zacznie mrugać liczba wybranych godzin.

Aby ustawić liczbę godzin naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz czasowy. Zacznie migać liczba wybranych minut.

Aby ustawić liczbę minut naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz czasowy lub poczekaj.

 

WYŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz czasowy, ikonka klepsydry i wskaźnik odliczania znikną.

 

UWAGA: Pod koniec procesu odliczania kominek wyłączy się. Odliczanie czasowe pracuje tylko w trybie Ręcznym, Termostatycznym i w trybie Eco. Maksymalny czas odliczania wynosi 9 godzin.

 

TRYB PROGRAMOWY

pilot tryb programowy

UWAGA: Temperatura ustawiona w trybie Termostatycznym jest temperaturą w czasie włączenia w Trybie Programowym.Zmiana ustawień temperatury Trybu Termostatycznego zmienia również temperaturę w czasie włączenia w Trybie Programowym.

Ustawienia domyślne:

TEMPERATURA WYŁĄCZENIA:  (tylko płomień kontrolny)

WŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz program. Wyświetli się iko program, 1 or 2, ON lub OFF.

 

WYŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz program lub strzalka up lub strzalka down aby przejść do trybu ręcznego.

Naciśnij klawisz klawisz termo aby przejść do trybu termostatycznego.

 

USTAWIENIE TEMPERATURY

Naciśnij klawisz klawisz program i trzymaj przyciśnięty aż zacznie migać iko program, ON. Wyświetli się ustawiona temperatura.

Aby kontynuować naciśnij klawisz klawisz program. Wyświetla się  iko program, OFF. Miga ustawienie temperatury.

Wybierz temperaturę wyłączenia naciskając klawisz strzalka up lub strzalka down.

Zatwierdź naciskając klawisz klawisz program. Wyświetla się  iko program, 1, ON. Miga ustawienie godzin.

 

UWAGA: Ustawienia temperatury włączenia i wyłączenia są takie same dla wszystkich dni.

 

USTAWIENIE DZIENNE

Miga ALL. Naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down aby zmienić między ALL (Wszystkie), SA-SU (Sobota-Niedziela), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (poszczególne dni tygodnia).

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz program.

 

USTAWIENIE CZASU WŁĄCZENIA:

Aby nastawić godziny naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz program. Wyświetla się 1, ON, migają minuty.

Aby wybrać minuty naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

 

USTAWIENIE CZASU WYŁĄCZENIA

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz . Wyświetla się  , 1,  OFF. Migają godziny.

Aby wybrać godziny naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

Aby zatwierdzić naciśnij klawisz klawisz program. Wyświetla się  , 1, OFF. Migają minuty.

Aby wybrać minuty naciśnij klawisz strzalka up lub strzalka down.

 

UWAGA: Jeśli przerwiesz programowanie w tym momencie program 2 pozostanie nieaktywny.

UWAGA: Programy1i2używają tych samych temperatur włączenia i wyłączenia. Po nastawieniu temperatur włączenia i wyłączenia zostaną one ustawione jako nowe domyślne ustawienia.

UWAGA: Programy1 i 2 używają tej samej temperatury włączenia i wyłączenia dla trybów ALL (wszystkie), SA-SU (Sobota-Niedziela) i Programowania Dziennego  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Po nastawieniu nowych temperatur włączenia i wyłączenia zostaną one ustawione jako nowe domyślne ustawienia.

UWAGA: Jeśli dla trybów ALL, SA-SU lub Programowania Dziennego dla PROGRAM 1 i PROGRAM 2 zostały nastawione nowe czasy włączenia i wyłączenia, to stają się one nowymi domyślnymi czasami włączenia i wyłączenia. Aby usunąć te ustawienia należy wyjąć baterie.

 

Tryby SA-SU (Sobota-Niedziela) lub Programowanie Dzienne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Ustaw czas włączenia i wyłączenia jak dla trybu ALL (Wszystkie).

SA-SU (Sobota-Niedziela): Ustaw czas włączenia i wyłączenia dla obu – soboty i niedzieli.

Ustawienie Dzienne: Osobne czasy włączenia i wyłączenia mogą być ustawione dla każdego dnia tygodnia, dla wielu dni tygodnia lub dla każdego dnia tygodnia.

Czekaj do zakończenia ustawienia.

 

DRUGI PALNIK (JEŻELI WYSTĘPUJE W DANYM MODELU)

pilot drugi palnik

Po włączeniu kominka palnik 1 jest włączony a palnik 2 jest w ostatnio użytym ustawieniu.

 

WŁĄCZANIE

Aby włączyć palnik 2 naciśnij klawisz klawisz drugi palnik.

Pojawi się ikonka drugiego palnika.

 

WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć palnik 2 naciśnij klawisz klawisz drugi palnik.

Zniknie ikonka drugiego palnika.

 

UWAGA: Zawór sterujący pracą drugiego palnika nie może być obsługiwany w trybie ręcznym.

 

BLOKADA RODZICIELSKA

pilot blokada

 

WŁĄCZANIE:

Aby włączyć naciśnij jednocześnie klawisze pilot stop i strzalka down. Pojawi się ikonka dzieci a Pilot zostanie zablokowany (za wyjątkiem funkcji wyłączania).

 

WYŁĄCZANIE:

Aby wyłączyć naciśnij jednocześnie klawisze pilot stop i strzalka down. Ikonka dzieci zniknie.

 

TRYB ECO

pilot tryb eco

 

WŁĄCZANIE

Naciśnij klawisz klawisz eco aby przejść do Trybu Eco. Pojawi się ikonka Trybu Eco.

 

WYŁĄCZANIE:

Naciśnij klawisz klawisz eco. Ikonka Trybu Eco zniknie.

Informacje dla instalatora

Ogólne informacje instalacyjne

Przed instalacją urządzenia miejsce jego zamontowania należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń, kurzu, pyłu i materiałów palnych. Urządzenie należy montować na stabilnej podstawie odpowiedniej do jego wagi. Komora paleniska powinna być również przymocowana do ściany dostarczonymi w zestawie elementami montażowymi.

Instalacja

Przed instalacją należy sprawdzić, czy kominek przeznaczony jest do kategorii gazu, do którego ma zostać podłączony. Informacja o kategorii gazu znajduje się na tabliczce znamionowej kominka.

Wentylacja – to urządzenie może być instalowane w każdym pomieszczeniu niezależnie od rodzaju wentylacji.

Instalacja systemu sterowania RCE GV60

Zastosowany w tym urządzeniu elektroniczny system sterowania jest zasilany bateryjnie i nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej. Podłączenie do sieci elektrycznej jest wymagane jeżeli do sterownika kominka podłączone są dodatkowe moduły jak moduł WiFi, LED lub moduł obsługujący system QuadBurner. Odbiornik sygnału jest połączony kablem z modułem elektrozaworu gazowego. Jeżeli na elektrozaworze znajduje się przełącznik 0/I, to przed uruchomieniem kominka należy upewnić się, że ten przełącznik ustawiony jest w pozycji I.

kontrolerelektrozawor

 

Parowanie odbiornika sygnału i pilota

Aby pilot i odbiornik sygnału mogły się komunikować należy je wstępnie sparować. W tym celu:

 • Umieść baterie w odbiorniku sygnału lub podłącz go do zasilacza sieciowego 6V;
 • Umieść baterie w pilocie;
 • Przyciśnij przez ok. 5 sekund przycisk Reset na odbiorniku sygnału aż usłyszysz długi dźwięk;
 • Na pilocie przyciśnij klawisz zmniejszający płomień – krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi sparowanie pilota z odbiornikiem;

Teraz kominek jest gotowy do uruchomienia.

Moduł sterujący pracą kominka może być ukryty pod lub za kominkiem. Należy się upewnić, iż nie będzie narażony na działanie temperatury powyżej  60ºC i że będzie dostępny w celu wymiany baterii.

Ogólne uwagi o urządzeniach z zamkniętą komorą spalania

Istnieje wiele możliwych sposobów podłączeń urządzeń gazowych z zamknięta komorą spalania wyposażonych w koncentryczny system spalinowy. Możliwe jest zarówno odprowadzenie spalin nad dach jak i przez ścianę zewnętrzną. Możemy wykorzystać istniejący komin lub użyć zupełnie nowy.

Urządzenia wykorzystują koncentryczny system kominowy o rurze wewnętrznej 100 lub 130 mm umieszczonej wewnątrz rury zewnętrznej o średnicy 150 lub 200 mm . Spaliny odprowadzane są rurą wewnętrzną wychodząc bezpiecznie na zewnątrz. Przestrzeń między rurą wewnętrzną a zewnętrzną służy do zasysania powietrza niezbędnego w procesie spalania.

Na zewnątrz system koncentryczny zakończony jest terminalem oddzielającym wyrzucane spaliny od zasysanego powietrza. Istotne jest, aby wlot i wylot terminala nie były zablokowane. Może być konieczne zastosowanie odpowiedniej osłony jeśli terminal jest zlokalizowany nisko względem posadzki budynku (mniej niż 2 metry).

Urządzenie z zamkniętą komorą spalania może być użyte jako wkład w istniejącym bądź nowym kominku. Jeżeli zostanie do tego wykorzystany istniejący przewód spalinowy, to przed instalacją powinien on zostać oczyszczony i sprawdzony przez kominiarza.

Certyfikat CE na to urządzenie jest ograniczony do systemów spalinowych wyspecyfikowanych przez dostawcę urządzenia i tylko z takimi systemami może być instalowane. Gwarancja na to urządzenie traci ważność jeśli jest ono (całkowicie bądź częściowo) zainstalowane przy użyciu innego systemu.

Powietrzno-spalinowy system koncentryczny może być zastosowany zarówno jako nowo wybudowany lub wykorzystujący istniejący komin.

To urządzenie jest zaprojektowane jako palenisko umieszczone na własnej konstrukcji powyżej poziomu posadzki. Dzięki temu nie wymaga dodatkowego cokołu chroniącego podłogę przed wysoką temperaturą.

Urządzenie nie może być instalowane bezpośrednio plecami do ściany z palnego materiału. Należy zastosować odstęp co najmniej 300mm między paleniskiem a ścianami zbudowanymi z palnych materiałów lub zastosować odpowiednią izolację termiczną.

Jeśli urządzenie zostanie zamontowane w otwartej niszy, to należy zapewnić minimalną odległość od niepalnych materiałów 50 mm.

Jeśli urządzenie zostanie zamontowane w zamkniętej przestrzeni, to należy zapewnić jej wentylację o powierzchni minimum 400 cm2.

Palenisko musi znajdować się co najmniej 280 mm od jakichkolwiek materiałów palnych.

Instalacja kominka

Po wybraniu lokalizacji kominka należy zainstalować przyłącze gazowe w pobliżu miejsca, w którym znajdzie się sterowanie kominki. Sterowanie kominka jest fabrycznie podłączone do urządzenia.

Urządzenie posiada regulowane nóżki, które należy ustawić i zabezpieczyć przed przystąpieniem do podłączenia spalinowego. W urządzeniu nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian oprócz ustawienia długości nóżek.

Urządzenie i system spalinowy powinien być umieszczony w odległości co najmniej 500 mm od jakichkolwiek palnych obiektów lub materiałów.

Z uwagi na to, że urządzenie posiada zamkniętą komorę spalania i posiada odpowiednie nóżki nie jest potrzebne zabezpieczenie podłogi przed paleniskiem.

Zabudowa kominki powinna być wentylowana otworami o łącznej powierzchni 400 cm² na wlot i co najmniej tyle samo na wylot powietrza.

Dookoła paleniska należy zachować odstęp 50mm.

Jeżeli nad paleniskiem będzie zamontowana półka należy zachować przerwę co najmniej 150 mm między otworem paleniska a półką.

W celu zapewnienia większej stabilności kominek można przymocować do tylnej ściany zabudowy używając do tego mocowań dostarczonych z kominkiem.

Konstrukcje szkieletu drewnianego

Przy instalacji kominki w budynkach wykonanych w technologii szkieletu drewnianego należy zwrócić szczególną uwagę, aby system spalinowy kominka nie kolidował z izolacją budynku.

Miejsca parkingowe i przybudówki

Jeżeli terminal spalinowy ma być zamontowany w zadaszonym miejscu parkingowym lub przybudówce powinny mieć one co najmniej 2 niezasłonięte boki. Odległość między najniższym miejscem dachu a terminalem powinna wynosić co najmniej 600 mm.

Piwnice, studnie świetlne i mury oporowe

Jeżeli terminal spalinowy ma być zainstalowany na ścianie poniżej poziomu terenu, studni świetlnej lub zewnętrznej przestrzeni uformowanej przez mury oporowe, to należy zapewnić warunki techniczne dla bezpiecznego rozpraszania się spalin w atmosferze przez cały czas. Terminal spalinowy w takich lokalizacjach nie powinien być montowany niżej, niż 1 metr od jej górnej krawędzi.

Wychodzące z terminala spaliny nie powinny stwarzać zagrożenia dla przylegających do nich elementów. Jeżeli ściana zewnętrzna budynku w miejscu wychodzenia terminala spalinowego jest wykonana z palnych materiałów, to należy ją zabezpieczyć blachą w promieniu 25 mm od zewnętrznych krawędzi terminala.

Terminal spalinowy umieszczony na ścianie zewnętrznej

dom odprowadzenie spalin

Wymiar Lokalizacja Terminala Odległość (mm)
A* Bezpośrednio pod otworem w ścianie zewnętrznej budynku 600
B Nad otworem w ścianie zewnętrznej budynku 300
C Obok otworu w ścianie zewnętrznej budynku 400
D Poniżej rynny 300
E Poniżej okapu 300
F Poniżej zadaszenia miejsca parkingowego 600
G Od rury spustowej 300
H Od wewnętrznego lub zewnętrznego narożnika 600
I Od poziomu gruntu, dachu lub balkonu 300
J Od ściany naprzeciwko terminala 600
K Od terminal na przeciwległej ścianie 600
L Od otworu w zadaszonym miejscu parkingowym 1200
M Pionowo od terminal na tej samej ścianie 1500
N Poziomo od terminal na tej samej ścianie 300
P Od pionowych elementów dachu 600
Q Powyżej połączenia połaci dachowych 150

Lokalizacja terminala spalinowego na dachu

“Odległość” = minimalna odległość umieszczenia terminala niezbędna do uniknięcia niepożądanych efektów związanych z:

A. Systemem wentylacji budynku;

B. Czerpnią powietrza grzewczego, gdy powietrze jest czerpane przez pomieszczenie mieszkalne.

C. Otwieralnym oknem zamieszkałego pokoju, toalety lub łazienki.

W celu uniknięcia niepożądanych efektów Odległość: wylot ­ A,B lub C
Na tym samym poziomie dachu >6 m (*)
Na różnych poziomach dachu >3 m (*) (**)
Przy ścianie położonej poniżej >2 m (**)
Przy krawędzi płaszczyzny powyżej >6 m (***)

 

(*) Jeżeli wymagana odległość nie może być zachowana, to mają zastosowanie reguły dotyczące wylotu

(**) Jeśli wylot jest umieszczony co najmniej 1 metr wyżej, niż wlot lub otwieralne okno.

(***) Jeśli wymagana odległość nie może być zachowana, to wylot należy umieścić co najmniej 1 m powyżej najwyższej fasady/dachu.

Uwagi dotyczące terminala pionowego (C31).

Przy zakończeniu terminalem pionowym (klasyfikacja 31) należy ograniczyć wylot spalin wewnątrz komory paleniska kominka używając dostarczonego w zestawie deflektora.

Minimalna odległość pionowa

Terminal dachowy może być umieszczony na minimalnej wysokości 1 m.

System koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych

Poniższe rysunki identyfikują elementy systemu powietrzno-spalinowego, które mogą być użyte przy instalacji kominka. W przypadku adaptacji istniejącego komina zamiast przewodów sztywnych można użyć systemu elastycznych przewodów stalowych.

 

rury 1rury 2

rury 3rury 4

rury 5rury 6

rury 7rury 8

 

 

Podłączenie spalinowe

Generalnie urządzenie należy podłączyć do przewodu powietrzno-spalinowego o średnicy 200/130 mm zaczynając od odcinka pionowego minimum 1 m. Przewody powietrzno-spalinowe o średnicy 150/100 mm stosujemy gdy urządzenie posiada króciec przyłączeniowy o średnicy 150/100 mm lub odprowadzenie spalin następuje pionowo.

Poziomy terminal ścienny

Średnica przewodu koncentrycznego: 200/130 mm

polaczenie sztywne poziome

H – całkowita odległość pozioma

V – całkowita odległość pozioma

System powinien zaczynać się od odcinka pionowego o minimalnej długości 0,5 metra.

 

H (Wysokość) [metry]
11 O O O O O O
10 O O O O O O
9 O O O O O V
8 O O O O O V
7 O O O O O V
6 O O O O O V
5 O O O V V V
4 O O V V V V
3 V V V V V V
2.5 V V V V V V
2 V V V V V X
1.5 V V V V X X
1 V V V X X X
0 1 2 3 4 5 V (Długość) [metry]

 

O – system działa bez deflektora

V – system działa z deflektorem

X – poprawne działanie systemu nie jest gwarantowane (zalecany jest wyciąg spalinowy Power Fan)

Pionowy terminal dachowy

Jeżeli odległość V jest mniejsza, niż 11 metrów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm. Redukcję instalujemy bezpośrednio na króćcu powietrzno-spalinowym wkładu.

Jeżeli średnica wylotu spalinowego zostanie zmniejszona z 200/130 mm do 150/100 mm wtedy wysokość komina nie może przekraczać 11 m. Dla średnicy 200/130 mm maksymalna wysokość wynosi 22 m.

pionowy terminal dachowy

Pionowy terminal dachowy z kolankiem 90 stopni do sztywnego przewodu koncentrycznego

Dla odległości V mniejszej niż 11 metrów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm.

pionowy terminal z kolankie

Pionowy terminal dachowy z kolankiem 45 stopni do sztywnego przewodu koncentrycznego

Dla odległości V mniejszej niż 11 metrów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm.

pionowy terminal z kol 45

 

Tabela dla podłączenia pionowego przewodem koncentrycznym o średnicy 200/130 mm

H (Wysokość) [metry]
22 V X X X X X X
21 O V X X X X X
20 O O V X X X X
19 O O O V X X X
18 O O O O V X X
17 O O O O O V X
16 O O O O O O V
15 O O O O O O V
14 O O O O O O V
13 O O O O O O V
12 O O O O O O V
11 O O O O O O V
10 O O O O O O V
9 O O O O O O V
8 O O O O O O V
7 O O O O O O V
6 O O O O O V X
5 O O O O O V X
4 O O O O V V X
3 V V V V V V X
2.5 V V V V V V X
2 V V V V V X X
1.5 V V V V X X X
1 V V V X X X X
0 1 2 3 4 5 6 V (Długość) [metry]

O – system działa bez deflektora

V – system działa z deflektorem; Z kominkiem dostarczane są 3 różnej wielkości deflektory. Należy użyć tego, który zapewnia najlepszą wizję ognia.

X – poprawne działanie systemu nie jest gwarantowane (zalecany jest wyciąg spalinowy Power Fan)

Do pionowej (V) i poziomej (H) odległości przewodu musimy dodać długość obliczeniową kolanek aby obliczyć całkowitą odległość pionową (TV) i poziomą (TH).

– kolanka pionowe 45 st. i 90 st. dodają 1 metr do całkowitej odległości pionowej (TV);

– kolanko poziome 45 st. dodaje 1 metr do całkowitej odległości poziomej (TH);

– kolanko poziome 90 st. dodaje 2 metry do całkowitej odległości poziomej (TH);

Jeżeli dopuszczalne maksymalne odległości są przekroczone rozwiązaniem może być zastosowanie wyciągu spalinowego Power Fan.

Ułożenie elementów wypełnienia paleniska

Należy użyć jedynie dostarczonych w zestawie z urządzeniem elementów wypełnienia paleniska. Powinny być one ułożone według dołączonego do urządzenia rysunku. Elementy zamienne można zamówić u dostawcy kominka, lecz powinny one być umieszczone w palenisku tylko przez uprawnionego instalatora gazowego.

Upewnij się, że ażurowa podstawa pod polana jest sztywno osadzona na dnie korpusu kominka a podłużna szczelina w podstawie pokrywa się z centralną szczeliną palnika. Płomień kontrolny musi być widoczny przez szczelinę podstawy i wycięcie w osłonie płomienia kontrolnego. Upewnij się, że między tylnymi polanami a plecami korpusu kominka jest odstęp co najmniej 1 cm.

Upewnij się, że pewna ilość otworów w ażurowej podstawie pod polana i otoczenia płomienia kontrolnego jest niezasłonięta przez elementy wyłożenia paleniska. Po wyłożeniu paleniska ceramicznymi elementami posyp je dostarczonym w zestawie popiołem.

thermocouple ulozenie polanNa zakończenie sprawdź, czy element wyłożenia paleniska nie zasłaniają płomienia kontrolnego, termopary i ewentualnie (jeżeli występuje w danym modelu kominka) drugiej termopary. Elementy wyłożenia paleniska nie powinny dotykać szyby paleniska.

Wyłożenie paleniska grysem marmurowym (dla palenisk, w których jest dopuszczalna taka opcja)

zwir1Rozłóż równomiernie grys na powierzchni podstawy i palnika. Upewnij się, że część z otworów podstawy jest niezasłonięta. Otoczenie płomienia kontrolnego nie powinno być zasłonięte żwirem.

 


Ułożenie imitacji polan drzewnych

Upewnij się, że płomień kontrolny i termopara nie są przysłonięte elementami wypełnienia paleniska.

Ceramiczne polana powinny zostać ułożone zgodnie z dostarczoną wraz z nimi szczegółową instrukcją.

Schemat elektryczny

Kominek Summum 140 oprócz standardowego sterownika jest wyposażony w 2 dodatkowe moduły: moduł LED i moduł Quad Burner.

summum 140 ele

Elementy systemu:

1. Elektrozawór

2. Sterownik

3. Palnik płaski

4. Pierwszy i drugi palnik (długie)

5. Trzeci i czwarty palnik (krótkie)

6. Moduł płomienia kontrolnego

7. Druga termopara

8. Moduł Quad Burner

9. Moduł LED

10. Diody LED

11. Moduł WiFi (opcjonalny)

Kominek wyposażony jest w zasilacz 12V oraz zasilacz 6V. Zasilacz 12V należy podłączyć do modułu LED, natomiast zasilacz 6V do modułu Quad Burner. Złe podłączenie zasilaczy może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem zasilaczy.

 

 

Montaż i demontaż szyby

1. Zdejmij boczne i dolne maskownice.

demontaz szyby sum 70 1 demontaz szyby sum 70 2

2. Wyciągnij dolny i górny sznur uszczelniający szybę. Przyczep przyssawkę do szyby frontowej.

demontaz szyby sum 70 3 demontaz szyby sum 70 4

3. Wyciągnij szyby podnosząc nieco do góry a następnie przechylając dolną krawędź do przodu.

demontaz szyby sum 70 5 demontaz szyby sum 70 6

 

Dodatkowe informacje dotyczące czyszczenia szyby:

 • Zawsze myj szyby w temperaturze pokojowej.
 • Do czyszczenia szyby antyrefleksyjnej używaj wyłącznie przeznaczonego do tego środka.
 • Używaj tylko mikrofibry. Inne materiały – jak ręczniki papierowe czy włóknina metalowa – moga uszkodzić powierzchnię szyby.
 • Przed włączeniem kominka sprawdź, czy na szybie nie pozostały odciski palców. Po rozgrzniu się szkła moga one pozostać na trwałe.

Informacje serwisowe

Czynności konserwacyjne

Podczas czynności konserwacyjnych należy zamknąć dopływ gazu do kominka i odłączyć go od prądu (jeśli jest zasilany przez zasilacz sieciowy). Czynności konserwacyjne powinny zostać dokonane przez wykwalifikowanego instalatora.

 

  Elementy Czynności
1 Ogólne sprawdzenie Główny palnik powinien zapalać się bez opóźnienia (w ciągu kilku sekund) i nie powinien wydawać hałasu spowodowanego opóźnionym zapłonem. Jeśli ma miejsce zapalanie z opóźnionym zapłonem przejdź do nr 7.
    Sprawdź wygląd płomieni. Płomienie powinny być stabilne i nie palić się bezpośrednio na szybę. Po ok. 15 minutach od rozpalenia płomienie powinny być żółte. Jeśli są niebieskie – przejdź do pkt. 7.
    Sprawdź, czy na szybie i/lub ściankach paleniska nie gromadzi się sadza. Jeśli ma to miejsce – przejdź do pkt. 7.
2 Drzwiczki/rama Sprawdź, czy powietrze konwekcyjne przelatuje swobodnie przez kratki wlotowe i wylotowe.
3 Szyba, uszczelki Sprawdź szybę, czy nie jest pęknięta. Wymień ją jeśli ma to miejsce.
    Sprawdź uszczelki szyby. Wymaga to przyłożenia szyby do kominka. W razie konieczności wymień uszczelki.
    Sprawdź wszelkie złączenia, uszczelnienia itp.
    Przeczyść szybę. Sprawdź, czy docisk szyby jest równomierny. Upewnij się, że szyba nie jest dociśnięta punktowo.
4 Skrzynka sterowania gazem i kratki powietrza konwekcyjnego Wyczyść odkurzaczem skrzynkę sterowania i kratki powietrza konwekcyjnego. Zachowaj ostrożność. Usuń ewentualne obce elementy.
Sprawdź, czy powietrze konwekcyjne przelatuje swobodnie przez kratki wlotowe i wylotowe.
5 Dekoracyjne wypełnienie paleniska (polana/kamienie itp.) I palnik płomienia kontrolnego Wyciągnij dekoracyjne wypełnienie paleniska i używając odkurzacza wyczyść palnik (uważaj na ceramiczną płytę palnika).
Sprawdź, czy ceramiczne elementy paleniska nie uległy uszkodzeniu/spękaniu/odbarwieniu i w razie potrzeby wyczyść.
Sprawdź, czy przykrywka palnika płomienia kontrolnego nie jest uszkodzona/skorodowana. Wymień palnik płomienia kontrolnego jeśli jest taka potrzeba.
Po dokonaniu przeglądu umieść z powrotem elementy dekoracyjne zgodnie ze wskazaniami producenta. Upewnij się, że płomień kontrolny nie jest przysłonięty!
Sprawdź przesłonę płomienia kontrolnego.
Sprawdź, czy iskrownik daje iskrę odpowiedniej siły I upewnij się, że kabel iskrownika nie dotyka metalowych/elektrycznych części.
6 Komora paleniska Sprawdź stan powłoki powierzchni – lakier, emalię. Sprawdź, czy nie ma korozji. Dokonaj niezbędnych napraw.
Jeśli stwierdzono dziury w ściankach paleniska – wymień je. Zamknij palenisko w celu przeprowadzenia dalszych czynności
Sprawdź uszczelnienie zabezpieczeń nadciśnieniowych.
7 Zapalanie i praca głównego palnika  Wymnij palnik z kominka i sprawdź, czy dysza nie jest zabrudzona.
    Sprawdź, czy doprowadzenie powierza do palnika nie jest zabrudzone.
    Zamontuj palnik i sprawdź, czy jest on ustawiony odpowiednio w stosunku do płomienia kontrolnego.
    Sprawdź, czy palnik stabilnie przymocowany.
    Sprawdź, czy płomień kontrolny pali się stabilnie niebieskim płomieniem.
     Sprawdź, czy palnik pali się jednolicie i bez opóźnień na całej powierzchni.
    Sprawdź, czy płomienie są jednolite i stabilne.
    Sprawdź ciśnienie wejściowe gazu i ciśnienie na palniku. Po sprawdzeniu nie zapomnij zakręcić zaślepek punktów pomiarowych.
    Sprawdź, czy elementy sterujące pracą kominka nie są uszkodzone i czy ich plastikowe części nie uległy uszkodzeniu (na przykład stopieniu).
    Sprawdź przewody elektryczne, czy nie są uszkodzone i czy znajdują się w odpowiedniej odległości od gorących części kominka.
8 Montaż

 Sprawdź, czy kratki do przelotu powietrza konwekcyjnego są wolne od kurzu i brudu.

    Sprawdź, czy między kominkiem a palnymi elementami wyposażenia salonu zachowana jest odpowiednia odległość.
9 Przewód spalinowo-powietrzny Jeśli to możliwe sprawdź ogólny stan przewodu spalinowo-powietrznego. Sprawdź czy nie jest zablokowany, nieszczelny lub skorodowany.
     Sprawdź czy wylot spalin nie jest zatkany.
10 Pilot Sprawdź poprawne działanie pilota.
11 Wentylator (jeśli jest zamontowany) Wyczyść wentylator powietrza konwekcyjnego i sprawdź, czy działa poprawnie.

 

Problemy techniczne i ich możliwe rozwiązania

Przed próbą naprawy kominka sprawdź, czy zastosowano się do wszystkich wskazówek zawartych w tej instrukcji.

Naprawa Państwa komina wynikająca z problemów związanych z gazem lub elektrycznością powinna być zawsze podejmowana przez wykwalifikowanego pracownika technicznego.
 

OBJAWY

KONIECZNE CZYNNOŚCI

Płomień kontrolny nie zapala się.

1. Po instalacji kominka w przewodach gazowych znajduje się powietrze. Aby je usunąć należy kilkakrotnie ponowić próby zapalenia płomienia kontrolnego.

2. Sprawdź czy zawór gazowy jest otwarty i czy jest właściwe ciśnienie gazu dochodzącego do kominka.

3. Sprawdź, czy na elektrodzie pojawia się iskra. Jeśli nie:

 • sprawdź połączenie elektryczne między iskrownikiem a generatorem piezoelektrycznym;

 • sprawdź, czy iskra nie przeskakuje na element palnika zamiast na elektrodę;

 • sprawdź, czy elektroda nie jest uszkodzona;

Po zapaleniu płomień pilota gaśnie po pewnym czasie.

1. Sprawdź, czy płomień pilota otaczający termoparę nie jest zbyt mały. W takim wypadku należy sprawdzić ciśnienie gazu i drożność palnika płomienia kontrolnego.

2. Sprawdź, czy przerywnik termopary jest prawidłowo podłączony do modułu sterownika gazu.

3. Sprawdź, czy moduł sterownika gazu nie jest uszkodzony.

4. Sprawdź, czy zamontowano ogranicznik ciągu zgodnie z instrukcją.

Palnik główny gaśnie, kiedy kominek jest ciepły.

1. Może to być normalny efekt spowodowany ustawieniem termostatu. Sprawdź czy sterowanie kominkiem nie jest przełączone na tryb automatyczny.

2. Sprawdź, czy płomień kontrolny ogrzewa dostatecznie termoparę. Jeśli płomień kontrolny jest zbyt mały, należy sprawdzić przewody gazowe i ustawienie wielkości płomienia kontrolnego.

3. Sprawdź, czy zamontowano ogranicznik ciągu zgodnie z instrukcją.

Na szybie odkłada się sadza.

1. Sprawdź, czy wyłożenie paleniska jest umieszczone zgodnie z instrukcją.

2. Sprawdź, czy palnik płomienia kontrolnego nie jest zatkany materiałem z wypełnienia paleniska.

3. Sprawdź, czy doprowadzenie powietrza do palnika nie jest zablokowane.

4. Sprawdź podłączenie przewodów spalinowo-powietrznych..

5. Sprawdź ciśnienie gazu.

Niebieskie płomienie o ostrych kształtach wychodzące z palnika głównego lub płomienia kontrolnego.

1. Sprawdź, czy zamontowano ogranicznik ciągu zgodnie z instrukcją.

Słaby płomień kontrolny.

1. Sprawdź ciśnienie gazu płomienia kontrolnego i przewód spalinowy.

Close Menu